Wat geloven wij?

Als Evangelische christenen hebben we Gods Woord, de Bijbel, als enige en gezaghebbende grondslag voor hetgeen wij geloven. Zowel het onderwijs als de dagelijkse levenswandel zijn hierop gebaseerd. Wij geloven dat dit Woord van God volledig en geïnspireerd is en gezag heeft op alle terreinen van ons leven. Wij geloven dat God Zijn plan en bedoeling met de mens hierin heeft bekendgemaakt en dat de boodschap van de Bijbel niet tijdsgebonden is.

De leer is vastgelegd in een geloofsbelijdenis. Het is op de eerste plaats een persoonlijke erkenning van het geloof. Op de tweede plaats is het een openlijke bekendmaking, waarbij men aan de gemeente en aan de wereld bekend maakt wat men gelooft. Op de derde plaats is het een verklaring van wat wel en wat niet tot het geloof behoort – op die manier dus ook een bescherming tegen allerlei dwalingen.

  1. Wij geloven in één God, die de Schepper is van hemel en aarde. Hij heeft Zich bekend gemaakt als Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is eeuwig en almachtig, Hij is onveranderlijk, alwetend, alomtegenwoordig en oneindig in liefde, waarheid en trouw. Hij is volmaakt in wijsheid, rechtvaardigheid en heiligheid.
  2. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon die mens werd. Hij werd geboren uit de maagd Maria. Hij is zowel God als mens. Hij was zonder enige zonde. Om de mensen met God te verzoenen is Hij gekruisigd en is Hij gestorven. Hij is echter opgestaan uit de dood. Wij geloven dat Hij zal terugkeren in heerlijkheid om Zich met Zijn gemeente te verenigen, om Zijn vrederijk op te richten en om te oordelen over allen die niet gelovig werden.
  3. Wij geloven in de Heilige Geest, die de mens overtuigt van zonde en tot wedergeboorte brengt. Iedere wedergeboren gelovige ontvangt de Heilige Geest. Hij brengt geestelijk leven en groei, en schenkt ieder geestelijke gaven. Hij wil iedere gelovige vervullen, in waarheid leiden, kracht verlenen en vrucht doen dragen tot eer van God.
  4. Wij geloven dat de hele Bijbel (de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament) door God geïnspireerd is en daarom een onfeilbare openbaring, de bron van en enige norm voor geloof en leven. Wij geloven dat de Schrift onfeilbaar en foutloos is in de originele manuscripten. Er zijn geen andere geschriften die op gelijke wijze door God zijn geïnspireerd.
  5. Wij geloven dat de mens, naar het beeld van God geschapen, van nature zondig is en niet in staat is zichzelf te redden. De Bijbel leert duidelijk dat er een eeuwige straf is voor hen die zich tijdens hun leven niet bekeren.
  6. Wij geloven dat de mens alleen door genade gered wordt, op basis van het plaatsvervangend sterven van Jezus, niet door eigen werken, alleen door het geloof in Christus. Zoals vermeld in punt 10 geloven we in de noodzaak van een leven dat bewijs levert van de bekering.
  7. Wij geloven dat Satan, een gevallen engel en de tegenstander van God, nog steeds actief is om de mens te verleiden zich van God af te keren. Zijn bestemming is het oordeel en de eeuwige straf.
  8. Wij geloven in een lichamelijke opstanding voor allen, de gelovigen om het eeuwige leven binnen te gaan, de ongelovigen om veroordeeld te worden tot de eeuwige straf.
  9. Wij geloven dat Jezus Christus de tekenen van doop en avondmaal heeft ingesteld: de doop als getuigenis bij de wedergeboorte; het avondmaal als een gedachtenis aan Zijn lijden en sterven, in de verwachting van Zijn wederkomst.
  10. Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus gevormd wordt door hen die wedergeboren zijn. Allen die tot de gemeente behoren zijn geroepen om een heilig leven te leiden, vervuld te zijn met de Heilige Geest en tot eer van God te leven. De gemeente heeft de opdracht het evangelie wereldwijd te verkondigen.